Regulamin

Regulamin konkursu

„Bądź sprytna!”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki Uczestników konkursu pod nazwą „Bądź sprytna” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu działającym na zlecenie Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093441 (dalej „Zleceniodawca”) jest Kropka Bordo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Bonifacego 150, kod pocztowy 02-909, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs organizowany jest we wszystkich sklepach oferujących produkty Calgon na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Konkursu, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji to 02.11.2019 r. do 27.03.2020 (dalej „Czas trwania Konkursu”), przy czym zakupu produktu promocyjnego oraz zgłoszenia do Konkursu (dalej „Czas rejestracji”) należy dokonać w dniach od godz. 0:00:01 02.11.2019 r. do godz. 23:59:59 30.11.2019 r.
 5. Konkurs jest prowadzony w celu promocji produktów marki Calgon.
 6. Niniejszym Konkursem objęte są wszystkie produkty marki Calgon (dalej: Produkty promocyjne), dostępne na rynku w Czasie rejestracji do Konkursu, zgodnie z zapisem pkt 4 powyżej. Poza tym okresem Produkty promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży, jednakże ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
 8. Udział w Konkursie odbywa się za pośrednictwem SMS premium rate, zgodnie z zapisem §3 pkt 1d.
 9. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na jego treść.
 10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonujące Transakcji jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin.

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od godz. 0:00:01 02.11.2019 r. do godz. 23:59:59 30.11.2019 r.:
  1. kupić co najmniej jeden Produkt promocyjny, przy czym zakup Produktów promocyjnych w większej liczbie, udokumentowany na jednym paragonie fiskalnym, uprawnia do dokonania tylko 1 (jednego) zgłoszenia do konkursu,
  2. zachować czytelny dowód zakupu Produktu promocyjnego nabytego w Czasie rejestracji do Konkursu; przez dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny lub oryginał faktury wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, dokumentujący dokonanie zakupu Produktu promocyjnego (dalej: „Dowód Zakupu”); data i godzina widniejąca na Dowodzie zakupu musi być wcześniejsza niż data i godzina zarejestrowania Zgłoszenia konkursowego, musi się też mieścić w Czasie rejestracji, tj. nie może być ani wcześniejsza, ani późniejsza
  3. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu (biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje jego treść); regulamin konkursu dostępny jest na stronie calgon.pl/konkurs,
  4. przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wysłanie pod numer 70068 wiadomości SMS wg schematu CALGON.NUMER DODOWU ZAKUPU.ODPOWIEDŹ NA PYTANIE KONKURSOWE „Jakie są Twoje sprytne sposoby na oszczędzanie energii?” (dalej „Pytanie konkursowe”); serwis SMS jest dostępny od godziny 00:00:00 dnia 11.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.11.2019, koszt przesłania SMSa wynosi 0,50 zł / 0,62 zł z VAT; opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest pobierana niezależnie od tego czy zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe; w odpowiedzi Uczestnik otrzymuje wiadomość zwrotną potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia; SMS nie powinien zawierać polskich znaków tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź, dż, które powodują skrócenie standardowej długości SMS-a ze 160 do 70 znaków. SMS może być dłuższy niż 160 znaków łącznie ze spacjami, jednak za jeden SMS rozumie się wiadomość do 160 znaków. Przekroczenie tej liczby znaków spowoduje naliczenie kosztu kolejnego SMS-a oraz utracenie części wiadomości (ponad standardowe 160 lub 70 znaków, w przypadku użycia polskich znaków diakrytycznych), która nie zostanie wzięta pod uwagę przez Komisję Konkursu. Maksymalna długość zgłoszenia konkursowego to 1 SMS, tj. 160 znaków.
 2. Każdy z Uczestników może rozwiązywać zadania konkursowe dowolną liczbę razy pod warunkiem posiadania odpowiedniej liczby Dowodów zakupu, zgodnie z zapisem pkt 1b powyżej oraz zamieszczając za każdym razem inną odpowiedź na Pytanie konkursowe.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania (od chwili dokonania zakupu Produktów do dnia 10.12.2019 r., czytelnych i oryginalnych Dowodów Zakupu Produktów promocyjnych. Zakup Produktu promocyjnego musi być dokonany przed dokonaniem Zgłoszenia konkursowego.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji Dowodów Zakupu Produktów według procedury opisanej w §6 pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Podczas tworzenia odpowiedzi na Pytanie konkursowe Uczestnik może zgłosić dzieło wyłącznie własnego autorstwa, ponadto zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik w treści Zgłoszenia nie może zamieszczać:
  1. treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
  2. treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich, Organizatora lub Zleceniodawcy,
  3. treści obscenicznych lub pornograficznych,
  4. treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
  5. treści naruszających zasady netykiety,
  6. danych osobowych innych osób lub ich wizerunków w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu email czy posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną osobę.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.
 7. Spośród Uczestników, którzy poprawnie zarejestrują się do Konkursu oraz rozwiążą zadanie konkursowe komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) w terminie do 09.12.2019 r. wybierze 50 wg swojego swobodnego uznania najsprytniejszych odpowiedzi na Pytanie konkursowe.
 8. Odpowiedzi na Pytanie konkursowe zostaną uszeregowane od najbardziej do najmniej sprytnego i najlepszym 50 zostaną przyporządkowane nagrody, zgodnie z zapisem §4 poniżej.

§ 4. Nagrody

 1. Organizator przewiduje w Konkursie 50 (pięćdziesiąt) nagród w postaci Pralki marki Bosch Model WAB2021JPL o wartości rynkowej 1037,99 PLN brutto wraz z zestawem produktów Calgon 3 w 1 o wartości 68,00 PLN oraz dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 123,00 PLN przeznaczoną na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.). Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Łączna wartość pojedynczej nagrody głównej to 1228,99 PLN brutto.
 2. Całkowita wartość puli nagród w Konkursie wynosi 61.449,50 PLN brutto.
 3. Uczestnik Konkursu, może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie, niezależnie od liczby zarejestrowanych zgłoszeń konkursowych.
 4. Zwycięzcy nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości wygranej nagrody. Zwycięzcy nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego bądź pieniężnego w zamian za nagrodę.
 5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli:
  1. nie spełni jakiegokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,
  2. nie odbierze nagrody od kuriera ani z centrum wydawania nieodebranych przesyłek, zgodnie z regulaminem dostawcy,
  3. nie wyrazi wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  4. prześle niekompletnie wypełnione oświadczenie lub nie prześle go wcale,
  5. przesłany paragon fiskalny będzie uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, będzie nieczytelny, będzie nosił znamiona podrabiania, nie będzie oryginalny, nie będzie dotyczył zakupu Produktów promocyjnych lub będzie identyczny z paragonem fiskalnym przesłanym przez innego Zwycięzcę
  6. nie spełni warunku określonego w §3 pkt 5.

§ 5. Komisja konkursowa

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję, która sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu. W skład Komisji wchodzą pracownicy Organizatora.
 2. Do zadań Komisji należy:
  1. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  2. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  3. prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu, w szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu i wszystkich zainteresowanych na Stronie konkursu.

§ 6. Ogłoszenie wyników, odbiór nagród

 1. Zwycięzcy Nagród powiadamiani są o wygranej SMS na numer telefonu komórkowego, z którego dokonano Zgłoszenia konkursowego w terminie do 10.12.2019 r. Wiadomość SMS zawiera o wygranej oraz prośbę o przesłanie listem poleconym, celem weryfikacji, oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego zakup Produktu promocyjnego, zarejestrowanego wraz ze zwycięskim Zgłoszeniem konkursowym oraz pisemnego oświadczenia tego zwycięzcy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Decyduje data stempla pocztowego. Przesyłki, o których mowa w pkt 1 powyżej należy przesłać w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, na adres Organizatora z dopiskiem „Bądź sprytna!”. Przesyłki z datą stempla późniejszą niż wynikająca z daty powiadomienia o konieczności przesłania Dowodów zakupu do weryfikacji nie będą uwzględniane.
 3. Nagrody, z wyłączeniem nagród pieniężnych stanowiących część nagród, przesyłane są Zwycięzcom po otrzymaniu od nich właściwego Dowodu zakupu wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 2 powyżej i prawidłowej weryfikacji Zwycięzcy, pocztą kurierską nie później niż do dnia 13.01.2020 r. Nagrody pieniężne, o których mowa w § 4 pkt 1 przesyłane są na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 4. Nagrody nieodebrane w terminie przechodzą na rzecz Organizatora.

§ 7. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące konkursu powinny być kierowane na piśmie pod adres Organizatora Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Bądź sprytna! – reklamacja” od dnia rozpoczęcia Konkursu w terminie do 30 dni od daty wydania nagród tj. do dnia 13.02.2020 r. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż 13.02.2020 r. nie są uwzględniane.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
 3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: badzsprytna@kropkabordo.pl oraz infolinii działającej od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych i świąt) w godzinach 9:30 – 16:00 pod numerem 226517720 (koszt połączenia – wg standardowego cennika operatora)

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z realizacją obowiązków informacyjnych wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ("RODO"), Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zleceniodawca - Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1 („RB”) jest administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w związku z realizacją Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Dane osobowe podawane w Konkursie, takie jak numer telefonu Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RB w celu umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Konkursie oraz jego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia, a następnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko; numer telefonu; adres korespondencyjny; dane wskazane na fakturze VAT (jeśli dotyczy) Zwycięzcy Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody Zwycięzcy celem wydania nagród w Konkursie, w tym ich wysyłki na wskazany adres korespondencyjny. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingu elektronicznego. Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu RB mogą być wykorzystane celem rozpatrywania potencjalnych reklamacji, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń. Dane osobowe Zwycięzców nagród będą przetwarzane także dla celów wykonania obowiązków prawnych związanych z podatkiem od wygranej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane partnerom i dostawcom świadczącym usługi na rzecz RB (w tym Organizatorowi), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, bądź podmiotom publicznym upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na obszarze EOG; przez okres trwania i w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozpoznawania reklamacji, oraz po jego realizacji zgodnie z terminami przedawnienia zobowiązań podatkowych lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, a następnie zostaną usunięte.
 4. Informacje na temat przetwarzanych przez RB danych osobowych Uczestnik może uzyskać bezpłatnie, w dowolnym terminie i bez obowiązku podawania uzasadnienia. Uczestnikowi przysługuje także prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku, gdy RB przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody w dowolnym terminie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw lub wniesienia skargi, prosimy o kontakt pod adresem: privacyoffice@rb.com. Ponadto przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą odpowiedzi na Pytanie konkursowe, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na Pytanie konkursowe. W przypadku, gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
 2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie (z chwilą nadesłania Zgłoszenia), nabywa od Uczestnika na okres zgodny z terminem określonym w §1 pkt 4, liczony od chwili wysłania Zgłoszenia prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, z odpowiedzi na Pytania konkursowe zgłoszone do Konkursu, będące utworami w rozumieniu Ustawy na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym w szczególności Internetu lub baz danych
  2. rozpowszechnianie poprzez umieszczanie fan page marki Książęce w serwisie społecznościowym Facebook i udostępnianie użytkownikom tych stron, w miejscu i czasie przez nich wybranym.
 3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nadesłane Prace Konkursowe zostaną wykorzystane przez Organizatora lub Zleceniodawcę.
 4. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba, która wysłała Zgłoszenie zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w całości.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE LAUREATA

W związku z realizacją obowiązków informacyjnych wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ("RODO"), informujemy, że Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1 („RB”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z realizacją Konkursu „Bądź sprytna”, organizowanym przez agencję reklamową Kropka Bordo sp. z o.o., będącą organizatorem konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu znajdującym się na stronie internetowej („Konkurs”).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego oraz danych wskazanych na fakturze VAT (jeśli dotyczy), będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody celem wydania nagrody w Konkursie, w tym jej wysyłki na wskazany adres korespondencyjny. Nie będziemy wykorzystywać powyższych danych osobowych w celach marketingu elektronicznego. Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu RB mogą być wykorzystane celem rozpatrywania potencjalnych reklamacji, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także dla celów wykonania obowiązków prawnych związanych z podatkiem od nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem uczestnictwa i otrzymania nagrody w Konkursie.

Informujemy, że możemy również przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom i dostawcom świadczącym usługi na naszą rzecz (w tym agencji reklamowej Kropka Bordo Sp. z o.o.), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, bądź podmiotom publicznym upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie na obszarze EOG; przez okres trwania i w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozpoznawania reklamacji oraz po jego realizacji zgodnie z terminami przedawnienia zobowiązań podatkowych lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, a następnie je usuniemy.

 

Mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych bezpłatnie, w dowolnym terminie i bez obowiązku podawania uzasadnienia. Przysługuje także Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku, gdy RB przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody w dowolnym terminie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw lub wniesienia skargi, prosimy o kontakt pod adresem: privacyoffice@rb.com. Ponadto przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami. Wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe. Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie formularza skutkuje utratą prawa do nagrody.

 

Numer telefonu z którego zostało przesłane zgłoszenie SMS: ...........................................................................

Imię i nazwisko Laureata Konkursu: ...........................................................................

Adres korespondencyjny (ulica, nr budynku i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):

...........................................................................

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RB w sposób opisany powyżej w związku z moim uczestnictwem w Konkursie „Bądź sprytna”. Zostałem/am poinformowany/a, że zgoda ma charakter dobrowolny i mogę ją wycofać w każdym momencie, poprzez kontakt z administratorem w sposób wskazany powyżej w klauzuli informacyjnej.

☐ Potwierdzam, że zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin "Bądź sprytna".

☐ Do niniejszego oświadczenia dołączam oryginał Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego lub fakturę VAT zgodnie z 6 Regulaminu Konkursu.

☐ Nie należę do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie wymienionych w 2 Regulaminu Konkursu.

Miejscowość

Data

 

Podpis

 

(należy zaznaczyć wszystkie zgody/oświadczenia)