Regulamin

Regulamin konkursu pod nazwą „Sprytna Pani Domu”

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Sprytna Pani Domu” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu jest Branders Sp. z o. o. ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676039, NIP: 527-280-77-65, REGON 367203411 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego oraz spełniająca pozostałe warunki określone w Regulaminie (zwany dalej „Uczestnikiem”), która dokona w czasie trwania konkursu zakupu produktu Calgon, z zastrzeżeniem zapisu § 2 pkt 1a) poniżej.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski, z zastrzeżeniem, że data / godzina na paragonie fiskalnym nie może być wcześniejsza niż 00:00:00 dnia 01.08.2017 r. i późniejsza niż 23:59:59 dnia 30.09.2017 r.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie calgon.pl.
 6. Konkurs zaczyna się 01.08.2017 r., a kończy w dniu 20.12.2017 r., który jest ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń do Konkursu od dnia 01.08.2017 r. do dnia 30.09.2017 r.
 7. Sprzedaż produktów objętych Konkursem rozpoczyna się 01.08.2017 r. i trwa do 30.09.2017 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 4 powyżej. Produkty objęte Konkursem, zgodnie z §2 pkt 1, dostępne są w sprzedaży również poza terminem Konkursu, przy czym zakup przed 01.08.2017 r. lub po 30.09.2017 r. nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Uczestnicy Konkursu, wysyłając zgodnie z §2 pkt 1, zgłoszenie udziału w Konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych jest Organizator.
 9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz firmy Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo pobierania pisemnych oświadczeń od uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku.
 10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 12. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

§ 2

Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.08.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. do godz. 23:59:59:
  1. dokonać jednorazowego zakupu co najmniej 1 opakowania dowolnego produktu Calgon;
  2. wykonać zadanie konkursowe polegające na dokończeniu zdania: „Jestem sprytną Panią domu, bo/kiedy…”;
  3. przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wysłanie pod numer 7055 wiadomości SMS wg schematu CAL.numerparagonu.DOKOŃCZENIE ZDANIA; serwis SMS jest dostępny od godziny 00:00:00 dnia 01.08.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. do godz. 23:59:59, koszt przesłania SMSa wynosi 0,50 zł / 0,62 zł z VAT; opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest pobierana niezależnie od tego czy zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe; w odpowiedzi Uczestnik otrzymuje wiadomość zwrotną potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia;
  4. zachować oryginał dowodu zakupu produktu objętego Konkursem (paragon fiskalny lub faktura VAT na osobę fizyczną, zwane dalej „paragon” lub „paragon fiskalny”) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, pod warunkiem, że data na dowodzie zakupu nie jest późniejsza niż data dokonania zgłoszenia do Konkursu.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie konkursowe, nadesłanych przez Uczestników Konkursu. W ramach Konkursu Organizator przewidział 1000 nagród drugiego stopnia i 100 nagród pierwszego stopnia, które zostaną przyznane, zgodnie z zapisem §3 poniżej, osobom, których wykonanie zadania konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej przysłanych zgłoszeń konkursowych, pozwalającym uznać je za kreatywne i oryginalne.
 3. Jeden paragon dokumentujący zakup produktu objętego Konkursem upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Zakup wielokrotności produktów potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w §2 pkt 1 (dokonując kolejnego zakupu produktu objętego konkursem).
 5. Jeden Uczestnik, rozumiany jako posiadacz tego samego imienia, nazwiska i/lub adresu email, może wygrać w konkursie tylko jedną nagrodę.

 

§ 3

Nagrody i zasady przyznawania nagród

 1. Organizator przewiduje w Konkursie 100 (sto) nagród głównych w postaci Pralki marki Bosch VarioPerfect WAN24240PL o wartości rynkowej 1700,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych), oraz 1000 nagród drugiego stopnia opakowanie Calgon Powerball 15 tabletek o wartości rynkowej 29,99 zł brutto (słownie dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 188,87 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), za nagrodę główną i  3,33 zł brutto (słownie: trzy złote i trzydzieści trzy grosze) za nagrodę drugiego stopnia przeznaczoną na pokrycie należnego podatku dochodowego. Łączna wartość pojedynczej nagrody głównej to 1888,87 zł brutto (słownie: tysiąc osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), a nagrody drugiego stopnia to 33,32 zł (słownie: trzydzieści trzy złote i trzydzieści dwa grosze).
 2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 222 207 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedem złotych).
 3. Dodatkowe nagrody pieniężne nie będą wydawane zwycięzcom, ale zostaną przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Organizator potrąci tę kwotę przy wydawaniu nagrody.
 4. Nagrody przyznawane są jednorazowo po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
 5. Komisja w terminie do 10 dni roboczych, spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych w Konkursie dokona: 
  1. wyboru 1100 najciekawszych zdaniem Komisji Konkursowej odpowiedzi na zadanie konkursowe z wyróżnieniem 100 najlepszych,
  2. dodatkowo – wyboru 50 zgłoszeń, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej), na wypadek, gdyby autora zwycięskiego zgłoszenia nie udało się powiadomić o wygranej w terminie wskazanym w ust. 7 poniżej.
 6. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała kryterium kreatywności i oryginalności wykonania zadania.
 7. Weryfikacja laureatów:
  1. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia Komisji telefonicznie na numer, z którego dokonano zgłoszenia konkursowego. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie dowodu zakupu oraz Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie calgon.pl, którego treść jest Załącznikiem do niniejszego regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, pod który zostanie wysłana nagroda) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień Regulaminu Konkursu. Oryginał dowodu zakupu i wypełnione, odręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: Branders Sp. z o. o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa z dopiskiem „Sprytna Pani Domu”, w ciągu 7 dni od kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą (decyduje data stempla pocztowego). Przesyłki przesłane z datą późniejszą niż wynikająca z powyższego nie będą brane pod uwagę, a Zwycięzca tym samym utraci prawo do nagrody.
  2. Organizator w celu powiadomienia Uczestnika podejmie 3 próby połączenia telefonicznego na numer, z którego dokonano zgłoszenie udziału w Konkursie, w odstępach nie krótszych niż 30 minut i nie dłuższych niż 2 godziny. W przypadku nieudanej próby połączenia Organizator podejmuje próbę kontaktu ze zwycięzcami rezerwowymi, zgodnie z kolejnością umieszczenia ich na liście rezerwowej. W przypadku nieudanej próby połączeń ze wszystkimi zwycięzcami rezerwowymi nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
  3. Przez nieudaną próbę połączenia rozumie się: nieodebranie połączenia przez 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości lub inny komunikat świadczący o niedostępności), połączenie z inną osobą niż zwycięzca lub zwycięzca rezerwowy.
  4. Lista zwycięzców rezerwowych wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby powiadomienia telefonicznego o wygranej.
 8. Uczestnik traci prawo do nagrody jeśli nie spełni jakiegokolwiek z warunków Regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych, nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień Regulaminu (np. wysyłka nagród).
 9. Lista Zwycięzców zawierająca imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość zamieszkania zostanie zamieszczona na stronie calgon.pl w terminie do 30.10.2017 r.
 10. Nagrody wydane zostaną w terminie do 4 tygodni od otrzymania przez Organizatora dokumentów wskazanych w ust 7a) powyżej, nie później jednak niż do dnia 13.12.2017 r.

 

§ 4

Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 13.12.2017 r. na adres Branders Sp. z o. o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Konkurs: Sprytna Pani Domu”. Reklamacja musi zawierać dane teleadresowe Uczestnika, numer telefonu, zarejestrowany podczas dokonywania zgłoszenia do konkursu, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż 13.12.2017 r. nie będą brane pod uwagę, lub na adres e-mail: konkurs@branders.com.pl
 2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do 20.12.2017 r.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na Organizatora oraz Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane i zbierane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu (w tym wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Branders Sp. z o. o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Numer informacyjny, gdzie uczestnik konkursu może dowiedzieć się o koszcie wysłania SMS-a: 575127233. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

 

Załącznik do Regulaminu – Oświadczenie Laureata


WIADCZENIE LAUREATA

Uczestnika konkursu „Sprytna Pani Domu”

 

Dane osobowe Uczestnika konkursu „Sprytna Pani Domu”

 1. Imię i nazwisko: ……………………………..……………………………………….......................
 2. Adres zamieszkania (do wysyłki / na terytorium Polski)
  1. ulica: ……………………………..………………………………………………………………........
  2. numer domu/mieszkania: ……………………………..…………………………………..
  3. kod pocztowy: ……………………………..……………………………………………………...
  4. miejscowość: ……………………………..……………………………………………………....
 3. Nr telefonu podany w zgłoszeniu do konkursu: …………………..…………………...
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Branders Sp. z o. o. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu. Oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie i że zostałem poinformowany o przysługującym prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania.
 • Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w §1 pkt 3 oraz pkt 9 regulaminu konkursu „Sprytna Pani Domu”
 • Oświadczam, że regulamin Konkursu „Sprytna Pani Domu” jest mi znany. Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec Branders Sp. z o. o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 • Wyrażam zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie treści zgłoszonej przeze mnie do Konkursu odpowiedzi na pytanie „Sprytna Pani Domu” w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych marki Calgon na dowolnym polu eksploatacji, w tym w szczególności w mediach społecznościowych, w Internecie bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych przez Organizatora oraz Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Otrzymana przeze mnie nagroda w Konkursie stanowi jedyny i dostateczny ekwiwalent udzielenia powyższej zgody, która zostaje udzielona bez dodatkowej odpłatności.

W celu otrzymania nagrody należy wyrazić wszystkie powyższe zgody oraz potwierdzić treści oświadczeń wpisując znak „X” w puste pole przy treści tej klauzuli i dołączyć oryginał paragonu.

Miejscowość i data: …………………………………………………………

Czytelny, własnoręczny podpis: …………………………………………………………